Traditiones, 38-1, 2009, 77–87

Submitted by stanka on Wed, 20/01/2010 - 09:49.


DOI : 10.3986/Traditio2009380105       (PDF )
 
Naslov/Title
Bits and Pieces from the Onomastic Store (Mrvice iz imenoslovne malhe)
 
Avtor/Author
Silvo Torkar
 
Izvleček
Zemljepisna imena Andol, Bitgovec, Bodovlje, Čeplje, Hotedršica, Kotredež, Lipsenj, Slavnik, Vaseno, Vevče in Želimlje so v slovenskem jezikoslovju – Andol in Bodovlje celo v zgodovinski slovnici - večkrat bila predmet obravnave, vendar se je izkazalo, da njihove razlage bodisi v celoti bodisi v posameznostih ne zadovoljujejo. O imenih Hoč, Lenivec, Pišece in Prebold se jezikoslovci doslej še niso izrekli.

Abstract
The toponyms Andol, Bitgovec, Bodovlje, Čeplje, Hotedršica, Kotredež, Lipsenj, Slavnik, Vaseno, Vevče and Želimlje have often been discussed in Slovene linguistics – Andol and Bodovlje even in historical grammars – yet it turns out that the explanations of their origin are not satisfactory either in certain aspects or as a whole. Until now, the names Hoč, Lenivec, Pišece and Prebold have not been objects of critical scrutiny.
 
Ključne besede
etimologija, onomastika, zemljepisna imena

Keywords
Etymology, onomastics, toponyms
 
Viri/References
Badjura, Rudolf
1953 Ljudska geografija, Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Bezlaj, France
1956–1961 Slovenska vodna imena I-II, Ljubljana: SAZU.
1965 Položaj slovenščine v okviru slovanskih jezikov. V: 1. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 16 str.[ ponatis v: Bezlaj 2003: 268–277].
1967 Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana.
1969 Onomastika in leksikologija. V: Onomastica Jugoslavica [Ljubljana] 1: 10–21 [ponatis v: Bezlaj 2003: 355–365].
1975 Na Kranjskem je največ Horvatov. 7 D 4 (29), 17. 7.: 14–15 [ponatis v: Bezlaj 2003: 1216].
1976 Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga, A–J. Ljubljana.
1976–1977 O imenih Sneberje, Sostro in drugo. Jezik in slovstvo 22: 226–228 [ponatis v: Bezlaj 2003: 572–574].
1982 Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga, K–O. Ljubljana.
1995 Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga, P–S. Dopolnila in uredila M. Snoj in M. Furlan. Ljubljana.
2003 Zbrani jezikoslovni spisi. Ur. Metka Furlan. [2 zv.] Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2005 Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga, Š–Ž. Ur. M. Snoj in M. Furlan. Ljubljana [avtorji gesel F. Bezlaj, M. Snoj in M. Furlan].
Blaznik, Pavle
1963 Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Urbarji freisinške škofije. Ljubljana: SAZU.
1986–1989 HTŠK. Slovenska Štajerska in jugoslovanski del Koroške do leta 1500. I–III. Maribor: Obzorja (Historična topografija Slovenije; 2).
Čop, Dušan
1987 Romansko-germanski lingvistično-onomastični vplivi na Zgornjem Gorenjskem. V: Šivic - Dular, Alenka (ur.), 23. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 41–52. ESSJa
1990 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, Выпуск 16 (*lokadlo–*lъživъcь), Под редакцией члена-корреспондента АН СССР О.Н. Трубачева. Москва.
Finžgar, Fran Saleški
1955–1956 Vasi pišejo. Osebna in krajevna imena v Doslovičah. Jezik in slovstvo 1 (10): 289–291.
Florjančič, Ivan Dizma
1744 Ioannes Disma Floriantschitsch de Grinefeld, Ducatus, Carnioliae Tabula Chorographica. Labaci.
Greenberg, Marc L.
2006 Glasovna podoba slovenskega jezika skozi čas. Slavistična revija 54, Posebna številka: [167]–175.'
Höfler, Janez
1982 Trije popisi cerkva in kapel na Kranjskem in Slovenskem Štajerskem s konca 16. stoletja. Ljubljana: SAZU.
Jožefinski
1995–2001 Rajšp, Vinko (ur.), Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zv. 1–7. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kenda, Josip
1926 Slovarsko gradivo s Tolminskega. Gorica [rokopis hrani Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU].
KLS
1976 Savnik, Roman in France Planina (ur.), Krajevni leksikon Slovenije, III. knjiga. Ljubljana: DZS.
Kranjc, Marijan F.
1999 Prvi spisek tlačanov Slemen, Rešeto št. 1, Ribnica (
http://users.volja.net/marijankr/R04-tlacani
. html).
Kronsteiner, Otto
1975 Die alpenslavischen Personennamen. Wien: Österreichische Gesellschaft für Namenforschung.
Kurkina, Ljubov Viktorovna
1996 Л. В. Куркина, О лексических архаизмах толминского диалекта. V: Razprave 2. razreda SAZU 15, 35–46. Ljubljana: SAZU.
Lessiak, Primus
1922 Die kärntnischen Stationsnamen. Mit einer ausführlichen Einleitung über die kärntnische Ortsnamenbildung. Carinthia [Klagenfurt] 1: 1–124.
Levstik, Fran
1862 Imena slovenskih krajev. Kmetijske in rokodelske novice 20, št. 27: 221.
Mader, Brigitta
1986 Die Aplenslawen in der Steiermark. Eine toponomastisch-archaologische Untersuchung. Wien.
Matičetov, Milko
1989 Lün(j). Traditiones 18: 119–124.
Matične knjige
[b. n. l.] Krstne matice šempetrske župnije v Ljubljani [izpisi v kartoteki Inštituta za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU].
Miklošič, Franc
1852 Vergleichende Lautlehre der slavischen Sprachen. Wien.
1872–1874 Die slavischen Ortsnamen aus Apellativen I-II. Wien.
Orožen, Janko
1965 Preteklost Savinjske doline od davnih do današnjih dni. V: Debič, Danijel Dane (ur.), Savinjski zbornik. Žalec: Pripravljani odbor za proslavo dvajsetletnice osvoboditve in proglasitve trga Žalec za mesto (Savinjski zbornik; 2), 322–415.
Otorepec, Božo
1995 Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine)1270–1405. Ljubljana: SAZU.
Pintar, Luka
1908 Želimlje (Črtica o krajnih imenih). Izvestje Muzejskega društva za Kranjsko [Ljubljana] 18: 66–71.
1913 O krajnih imenih. Ljubljanski zvon [Ljubljana] 33: poglavja IX, XII, XVI.
PKLS
1997 Orožen Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik (ur.), Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS.
Ramovš, Fran
1924 Historična gramatika slovenskega jezika. II. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
SKI (Slovenska krajevna imena)
1985 Jakopin, Franc idr., Slovenska krajevna imena. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Skok, Petar
1934 Iz slovenačke toponomastike II. Etnolog [Ljubljana] 7: 51–87.
Sławski, Franciszek
1974 ZSP I. Zarys slowotwórstwa prasłowiańskiego. V: Słownik prasłowianski, tom 1. Wrocław etc., 43–141.
Šulgač, Viktor Petrovič
2003 В.П. Шульгач, К реконструкции праславянского лексического фонда: производные на
*-ynь (на основе ономастического материала »Новгородских писцовых книг«. Студiї з
ономастики та етимологiї. Київ.
Torkar, Silvo
2006 O domnevnem in dejanskem vplivu nemščine na podobo slovenskih zemljepisnih imen Landol, Runtole, Tacen, Gameljne. Wiener Slavistisches Jahrbuch 52: [171]–178.
2008a Tacen – tesen ob Savi. Delo, priloga Znanost 50 (205), 4. 9.: 26.
2008b Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov. Slavistična revija 56, Kongresna številka: [17]–29.
TTN 5
[b. n. l.] Temeljni topografski načrti, 1 : 5.000. Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije.
Zdovc, Pavel
2008 Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Pregledana in preurejena ter z več sto jezikovnimi imenskimi podatki razširjena žepna izdaja. Celovec: Drava.