Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK

Objavil stanka, dne Pon, 14/11/2005 - 11:03.

 

Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK, dr., višja znanstvena sodelavka

 

Rojena je bila 1956 v Kopru. Diplomirala je iz etnologije in slavistike na FF Univerze v Ljubljani 1981. V letih 1982–2001 je bila zaposlena na Oddelku za etnologijo (in kulturno antropologijo) FF UL v Ljubljani, najprej kot bibliotekarka, nato asistentka. Doktorirala je iz etnologije na UL 1999. Od jeseni 2001 je raziskovalka v ISN. Vodila je raziskovalna projekta Šege in prazniki n a Slovenskem (2001–2004) in Etnološki pogledi in podobe (2004–2007). Med letoma 2003 in 2008 je predavala predmet Identiteta in večkulturnost na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Bila je članica uredniških odborov Glasnika SED, Knjižnice Glasnika SED, Etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja, Leksikona etnologije Slovencev oz. Slovenskega etnološkega leksikona. Z J. Fikfakom je od 2004 glavna urednica revije Traditiones.

Od 1. 11. 2010 je predstojnica inštituta.

 

Raziskovalna področja: splošna in regionalna etnologija, zgodovina etnologije, teorija in metodologija etnoloških raziskav, kultura, identiteta, etnološka leksikografija.

 

 

Izbrana bibliografija

1982   Slovenci v Mannheimu. Ljubljana.

1991   Slowenian Ethnology between the Past and the Present. Ethnologia Slavica (Bratislava) 22, 1990: 217–242.

1991   O identiteti etnologije. V: D. Rihtman-Auguštin (ur.), Simboli identiteta. Studije, eseji, građa. Zagreb, 32–44.

1995   Med narodopisjem in antropologijo. O razdaljah in bližinah. V: R. Muršič in M. Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, 125–140.

2000   Redefinicija slovenskega narodopisja v objemu evropske etnologije ali 'O bistvu etnografije in njeni metodi' – še enkrat. V: J. Bogataj (idr. ur.), Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana, 79–103.

2000   Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana.

2001   Podobe pokrajin (z M. Hudelja in V. Hazlerjem). Ljubljana.

2002   O Ehrlichu in etnologiji. V: E. Škulj (ur.), Ehrlichov simpozij v Rimu. Celje, 157–172.

2004   Slovenski etnološki leksikon [302 gesli]. Ljubljana.

2005   Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana.

2005   Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji. V: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sbornik studií. Brno, 100–122.

2006   Narodu v slavo in učenosti v napredek. Recepcija Gregorja Kreka v slovenski etnologiji. Anzeiger für slavische Philologie (Graz) 33, 2005: 93–113.

2006   Ethnographic legacies. Niko Kuret. Folklore (Tartu) 34: 59–74 (http://www.folklore.ee/folklore/vol34/kuret.pdf)

2007   Slovanski svet v obzorju slovenske etnologije. V: Kaleta, Petr in Lubomír Tyllner (ur.). Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století.Sborník z Mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. - 17. listopadu 2006). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 209–225.

2008   Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana.

2008   Med življenjem in znanostjo. Etnološka obzorja Nika Kureta. V: Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995), 41–68.

2008   Scraps of the history of ethnology in Slovenia. Český lid (Praha) 95, 1: 37–62.

2008   Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. Traditiones 37, 2: 217–250.

2009   Etnološki pogledi in podobe (ur.) Ljubljana 2008 [i. e.] 2009.

Tel.: +386 (0)1 4706 292
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta:
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si